l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Blíží se podání žádosti

20. 3. 2023
Dalšími postupnými kroky směřuje vpřed příprava stavby úseku D0 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Příprava úseku pokračuje inženýrskou činností pro stavební povolení. Podání žádosti o vydání SP předpokládá ŘSD v červnu. V případě probíhající…

Připravuje se zadávací dokumentace

23. 2. 2023
Nejen zpracováním geometrických plánů pokračuje příprava 12,6 km dlouhé stavby "I/12 Běchovice – Úvaly". V průběhu ledna uzavřelo ŘSD smlouvu na zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD)…

Blíží se výkupy pozemků

13. 1. 2023
Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice – Úvaly další navazující fází. To budou výkupy pozemků potřebných pro stavbu 12,6 km dlouhé komunikace. Zpracování a potvrzení všech geometrických…

Na trase se připravuje kácení

3. 1. 2023
ŘSD vypsalo soutěž na další zakázku související se stavbou části Pražského okruhu (D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Pro úsek 511 délky 12,6 km začalo výběrové řízení na kácení stromů v celé trase budoucí dálnice. Odhadovaná cena zakázky…

Chystá se průzkum

8. 12. 2022
Řada připomínek vyvstala při projednávání konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ke stavbě "I/12 Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1". Proto je nutné dokumentaci dopracovat. ŘSD muselo např. přistoupit ke zpracování projektu…

Dálnici má odclonit i val

2. 11. 2022
Ochrana proti hluku a také světelné odclonění. Takovou funkci u komunikací plní valy. Jeden takový má vzniknout při výstavbě křižovatky Pražského okruhu u Běchovic (dálnice D0). Val má dosáhnout výše až 45 m ochranný val a má být porostlý…

Na trase běží průzkum

12. 10. 2022
Stavba silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly je úzce spjata s navazující částí D0 v úseku Běchovice-D1. A právě v budoucí trase dálnice D0 mezi Běchovicemi a D1 probíhá aktuálně pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici po geotechnickém vytýčení…

Proti stavbě D0 přišly žaloby

21. 9. 2022
Žaloby jsou vedeny proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který letos vydal územní rozhodnutí pro stavbu Pražského okruhu, a to konkrétně k části označované jako 511 (mezi dálnicí D1 a Běchovicemi). ŘSD v brzké době očekává rozsudek…

Rozhodnutí je pravomocné

30. 8. 2022
Přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly získala pravomocné územní rozhodnutí. Jde o stěžejní krok v přípravném procesu. Proti vydanému ÚR, k němuž došlo v průběhu července, nebylo v zákonné lhůtě podáno žádné odvolání. Získáním…

Úsek Pražského okruhu získal rozhodnutí

11. 8. 2022
Jedna z největších priorit v plánech ŘSD v oblasti dopravních staveb v ČR získala územní rozhodnutí (ÚR). Krajský úřad Jihočeského kraje vydal v červnu 2022 nové územní rozhodnutí na část dálnice D0 v úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí…

Úsek získal rozhodnutí

22. 7. 2022
Stavební úřad Městské části Praha 21 vydal 20. 7. 2022 územní rozhodnutí (ÚR) na akci “I/12 Běchovice - Úvaly”. Na stavbu čtyřpruhové silnice délky 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a připravují se podklady pro…

Vydání rozhodnutí se posunuje

24. 5. 2022
K vydání územního rozhodnutí na stavbu I/12 Běchovice – Úvaly má dojít nejpozději do konce června 2022. Termín se posunul kvůli zpoždění u navazující stavby pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1.  

Chystají se znalecké posudky

29. 4. 2022
Přípravy stavby I/12 Běchovice-Úvaly se dostala do další fáze. ŘSD uzavřelo smlouvu se společností Česká znalecká, a.s., která zajistí zpracování sedmi souhrnných znaleckých posudků. Ty jsou nezbytné pro proces majetkoprávního vypořádání.…

Chystá se pyrotechnický průzkum

29. 3. 2022
Do další fáze přípravy se dostala stavba I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště před realizací stavby. Práce bude mít na starost firma Samson Praha,…

Dokumentace se připomínkuje

19. 1. 2022
Postupnými kroky vpřed jde příprava stavby "I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1". Ta se nyní nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). K dokončení konceptu DÚR došlo v polovině prosince 2021. Nyní…

Sjezd na Květnici se stavět bude

16. 12. 2021
Jedním z několika témat při veřejném projednání stavby silnice „I/12 Běchovice - Úvaly“ byla v listopadu také záležitost ohledně stavby mimoúrovňové křižovatky, která by na novou přeložku napojila obec Květnice. Přítomní občané a zástupci…

Běží soutěž na průzkum

22. 11. 2021
Dalšími nezbytnými kroky pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD vypsalo ve druhé polovině listopadu výběrové řízení na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště stavby. Průzkum bude…

ŘSD se připravuje na výkupy

1. 11. 2021
Na stavbě 12,6 km dlouhé trase stavby I/12 Běchovice–Úvaly bude nutné vykoupit stovky pozemků. Fáze majetkoprávní přípravy ale může nastat až poté, co stavba získá pravomocné územní rozhodnutí (ÚR). Před započetím výkupů bude zpracován…

Vznikla nová vizualizace

20. 10. 2021
Zasazení stavby do terénu, pohled na provoz na stávající silnici, popis vedení trasy a významných stavebních objektů či data o stavbě. To vše nabízí vizualizace stavby I/12 Běchovice - Úvaly, jejíž aktualizované zpracování bylo v těchto…

Bylo zahájeno územní řízení

17. 9. 2021
Do další fáze přípravy se posunula stavba "I/12 Běchovice–Úvaly". Stavební odbor MČ Praha 16. 9. 2021 zveřejnil Oznámení zahájení územního řízení. Jedná se o přeložku stávající silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly ze stávající stopy,…
  • 1
  • 2
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR