l   Praha – Běchovice – Úvaly
5. 6. 2024

Příprava stavby I/12 Běchovice - Úvaly bude brzy patrná i v terénu. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo 8 nabídek na realizaci zemních prací pro…

3. 6. 2024

Na chybějící úsek Pražského okruhu (dálnice D0, úsek 511) mezi dálnicí D1 a Běchovicemi zamířily bagry. ŘSD v koordinaci se zhotovitelem zemních prací zahájilo…

Silnice I/12

předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
Předpoklad zahájení 2027
úsek 511 Běchovice - D1 (12,6km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Běchovice – Úvaly (12,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2027)
Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1 (29,5 km)
(předpokl. realizace 2027 - 2029)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2027

Novinky

Chystají se zemní práce

5. 6. 2024
Příprava stavby I/12 Běchovice - Úvaly bude brzy patrná i v terénu. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo 8 nabídek na realizaci zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV) na trase. Nejvýhodnější nabídku podala společnost…

Trasu okruhu zkoumají archeologové

3. 6. 2024
Na chybějící úsek Pražského okruhu (dálnice D0, úsek 511) mezi dálnicí D1 a Běchovicemi zamířily bagry. ŘSD v koordinaci se zhotovitelem zemních prací zahájilo koncem května zemní práce pro záchranný archeologický výzkum (ZAV). Zahájení…

Chystá se průzkum trasy

29. 5. 2024
Ke svému konci se blíží termín pro podání nabídek na provedení zemních prací záchranného archeologického výzkumu na přeložce silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Lhůta pro podání nabídek byla ke konci května stanovena na 4. června…

ÚČEL STAVBY

základní informace
životní prostředí
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín).

Stavba silnice „I/12 Běchovice–Úvaly“ řeší vybudování kapacitního obchvatu pražských městských částí Běchovice, Újezd nad Lesy a města Úvaly. Stavba navazuje na stavbu Silničního okruhu kolem Prahy „D0 511 Běchovice–D1“, která je rovněž v přípravě. Investor předpokládá realizaci obou staveb najednou.

Realizací předmětné stavby dojde především k odstranění zdlouhavého průjezdu městskými částmi Praha-Běchovice, Újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň dojde k odklonění veškeré tranzitní, meziměstské a příměstské dopravy na novou kapacitní komunikaci.

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností zklidnění dopravy a změny navazující infrastruktury. Nová poloha silnice I/12 mimo zastavěné části umožňuje i realizaci prostorově náročnějšího čtyřpruhového, směrově děleného příčného uspořádání, které odpovídá stávajícím a předpokládaným dopravním zatížením a významu komunikace.

Kromě počátečního úseku Praha – Úvaly již byla v minulosti celá silnice přestavěna na kategorii S 11,5/80. Silnice I/12 dosahuje v úseku Úvaly – Kolín intenzitu dopravy mezi 8332 až 11 175 vozidly za den a význam komunikace bude dále narůstat. Úsek se vyznačuje vysokým koeficientem dopravní špičky, způsobeným vazbou středočeského regionu na denní dojížďku do území hl. m. Prahy. Vzhledem k hustotě dopravy je na úseku omezená možnost předjíždění, což snižuje jízdní komfort a vede v řadě případů k riskantním manévrům.

Další problémem dnešního stavu jsou křižovatky, které se často vyznačují nejednotným uspořádáním a rozdílnými parametry. To vyžaduje zvýšenou pozornost, zejména při odbočování vlevo. Po uvažované přestavbě sousedního úseku I/12 Běchovice – Úvaly na směrově rozdělený čtyřpruh tyto deficity ještě narostou. Proto představuje úsek Úvaly – Kolín ve stávajícím stavebním uspořádání zvýšené riziko v oblasti bezpečnosti provozu. V souladu s plánovaným rozvojem dopravní infrastruktury v řešeném území je proto navržena stavební úprava tohoto úseku, která řeší ucelený 29,52 km dlouhý úsek silnice I/12 s dílčími úseky v uspořádání 2+1. V místech, kde bude zachováno stávající uspořádání jízdních pruhů 1+1, dojde pouze k homogenizaci na kategorii S 11,5.

Stavba prochází nezastavěným územím. Dotčené území je převážně hospodářsky využívané. Převažuje zemědělská půda doplněná občasnými loukami, pastvinami a v blízkostech vodotečí lesními pozemky. Kvalita půdy se různí. V první a druhé třídě ochrany (zahrnující nejkvalitnější půdu daného území) se nachází zhruba jedna třetina zemědělské půdy dotčené záměrem. Obdobný stav je i u půdy lesní.

V dotčeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodních toků. Jedná se celkem o 22 prvků ÚSES z nichž polovina je na v území hl. m. Prahy a druhá polovina na území Středočeského kraje. Trasa přeložky protíná funkční migrační koridory. V blízkosti záměru (cca do 100 m) se nachází dvě přírodní památky, ostatní jsou ve vzdálenosti, kdy by neměly být záměrem přímo zasaženy. Záměr zasahuje do přírodního parku. V území se nacházejí registrované i ze zákona dané významné krajinné prvky (vodní tok, nivy a lesy). Obé jsou v trase přeložky. Lokalita NATURA 2000 nebude záměrem zasažena. V trase přeložky se nachází mimolesní zeleň různé kvality a stáří.

Trasa přeložky překonává 7 vodotečí: Říčanský potok, Rokytka, Výmola, Bezejmenná vodoteč od Třebohostic, Škvorecký potok, Přišimaský potok, meliorační přítok Tuklatského potoka a dále 5 občasných vodotečí nebo melioračních příkopů. Úpravami systému meliorací je dotčen i Běchovický potok. Téměř celá trasa je mimo záplavová území všech zmiňovaných vodotečí, vyjma spodních staveb mostních objektů.

Kvalita vody ve vodních tocích je poplatná blízkosti Prahy a okolních obcí a dle pravidelných měření na Rokytce, Říčanském potoce a Běchovickém potoce je zřejmé, že je dosahovány až IV a V (nejhorší třídy znečištění – zařazení je prováděno vždy podle nejhorší dosažené hodnoty u jedné ze sledovaných látek, většina sledovaných látek se pohybuje v třídách jakosti I. - III. které jsou vyhovující).

Podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny závazné imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. V části území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz. § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), koncentrace se pohybují v rozmezí 93 – 134 %. Tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy i mnoha dalších měst v ČR.
Z výpočtů pro stávající stav provedených v modelu ATEM vyplývá, že je možné očekávat v blízkosti zájmového území lokální překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní koncentrace částic PM10 (pouze v těsném prostoru napojení Štěrboholské spojky na SOKP – stavba 510, tudíž západně od území záměru) a překračování pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. Limity ostatních látek jsou v území plněny.

Výpočty i měření hluku prokázaly, že ve stávajícím stavu jsou v současné době při stávající I/12, při ul. Staroújezdská, Zaříčanská, Jirenská a V Lipách překračovány platné hygienické limitu.

Stavba se projeví téměř ve všech hodnocených složkách životního prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně.

Negativní vlivy realizace záměru se přesunou do trasy nové komunikace I/12 a jejího přímého okolí (vliv na akustickou situaci, znečištění ovzduší a podzemní vody). Dále se negativně projeví zvýšení intenzit provozu na stávajících komunikacích (projev zejména v akustické situaci), které se prakticky stávají přivaděči na novou komunikaci I/12.

Vzhledem k vedení trasy navržené komunikace mimo zastavěné území bylo možno opatřeními navrženými v rámci projektu pro územní rozhodnutí zajistit minimalizaci negativních vlivů na akceptovatelnou úroveň.

Nejvýznamnějším přínosem celého záměru je jednoznačně odvedení silniční dopravy ze stávající komunikace I/12, které prochází centry přilehlých obcí. Celkové průměrné snížení intenzit dopravy v těchto obcích o 66 % z toho snížení intenzit nákladních aut o 78 % se významně projeví primárně na zlepšení akustické zátěže při stávající I/12, zlepšení její bezpečnosti provozu a omezení negativních vlivů na objekty stojící podél komunikace (prach, vibrace apod.).

Vlivy na ostatní hodnocené složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky negativně neprojeví.

V rámci Dokumentace EIA, Posudku a následně ve Závazném stanovisku EIA je navržena série opatření, které budou součástí všech stupňů projektové dokumentace, či výstavby a provozu. Tím bude zajištěna minimalizace vlivu stavby na životní prostředí. Jedním z kompenzačních opatření je např. realizace výsadby cca 3-4 tisíc stromů a cca  4 000÷5 000 m2 keřových porostů.

historie

Začátek projektové přípravy stavby se datuje do 90.let 20. století. V téže době byla také trasa zanesena do ÚPD hl. města Prahy i dotčených měst a obcí.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy je 42,160 km.

Stavba se nachází na 34 katastrálních území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty, Rostoklaty, Nová Ves II, Český Brod, Přišimasy, Přistoupim, Kšely, Bylany u Č. Brodu, Hřiby, Chrášťany u Č. Brodu, Lipany u Vitiv, Chotouň, Třebovle, Vrbčany, Žabonosy, Plaňany, Blinka, Břežany, Velim, Chocenice u Břežan, Vítězov, Křečhoř, Nová Ves, Kutlíře, Kolín

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.

Přehled zpracované projektové přípravy:

 • Optimalizace návrhu trasy silnice I/12 v úseku Silniční okruh-Úvaly (Studie, zprac. Ing. Smíšek, 05/2001)
 • Přeložka silnice I/12 v úseku Praha (silniční okruh) - Úvaly (Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí - EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., zprac. Terplan, 08/2001)
 • Posudek Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb. (zprac. RNDr. Vyhnálek, EIA SERVIS s.r.o. 11/2002)
 • Stanovisko o hodnocení vlivů (vydalo MŽP, 06/2003)
 • I/12 R1-Úvaly, Ověřovací technická studie (zprac. PUDIS a.s., 01/2005)
 • I/12 R1-Úvaly, DÚR (zprac. PUDIS a.s., 10/2007)
 • Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ÚR) 9.1.2008
 • Vydání nepravomocného ÚR 22.12.2009
 • Přerušení územního řízení 25.5.2011
 • I/12 Běchovice-Úvaly, DÚR – poslední aktualizace (zprac. PUDIS a.s., 12/2018)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Dokumentace EIA (zprac. Ing. Kuk - PUDIS a.s., 04/2017)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Posudek (zprac. RNDr. Vacek, CSc. 09/2017 – zatím nezveřejněn)
 • Závazné stanovisko EIA – Souhlasné závazné stanovisko vydáno v 02/2018
Průběžně probíhající inženýrská činnost, jednání se zástupci stavbou dotčených MČ Prahy a obcí, aktualizace podkladů a průzkumů, zapracovávání požadavků vzešlých z projednání

Významné změny, ke kterým došlo v průběhu zpracování DÚR (12/2015):

 • Změna názvu stavby na „I/12 Běchovice – Úvaly“
 • Návrhová kategorie hl. trasy přeložky sil. I/12 na S24,5/100 místo S24,5/80
 • Doplnění zemních valů a PHS, úprava nivelety
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR