l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Začala soutěž na zpracovatele výzkumu

2. 11. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu I/12 Běchovice-Úvaly, jejíž délka bude 12,6 km. Obsahem zakázky s předpokládanou cenou 241,73 mil. Kč je zhotovení terénních prací (prozkoumání archeologických terénů), zpracování a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy a provedení potřebných analýz. Nabídky mohou zájemci předkládat do 5. prosince 2023, na kdy ŘSD stanovilo základní termín pro podání nabídek. S ohledem na případné doplňující dotazy jednotlivých uchazečů ovšem nelze vyloučit prodloužení této lhůty.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR