l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Řízení převezme ministerstvo

17. 7. 2023
Ministerstvo dopravy ČR (jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic) rozhodlo o převzetí stavebního řízení u stavby „SOKP 511 D1 - Běchovice“ (dálnice D0) v rozsahu pěti stavebních objektů. Jde o přeložka silnice I/12 (v km 0,000 - 1,465), dále o úpravu Štěrboholské radiály, stavbu portálů pro dopravní značení na silnici I/12, most přes D0 na mimoúrovňové křižovatce Dubeč a o propustek na silnici I/12 na této MÚK. Řízení povede MD ČR namísto Magistrátu hlavního města Prahy. Žádost o převzetí podalo ŘSD spolu s žádostí o vydání stavebního povolení, k níž došlo dne 12. 6. 2023. MD na základě posouzení předložené žádosti a projektové dokumentace stavby dálnice D0 včetně souvisejících objektů, kterou má k dispozici, došlo k závěru, že stavební řízení pro zmíněné stavební objekty s ohledem na celkovou složitost MÚK Dubeč by bylo značně obtížné vést samostatně pro dálnici D0, silnici I/12 a Štěrboholskou radiálu. Je tedy vhodné, aby stavební řízení pro celou MÚK vedl jeden speciální stavební úřad. Dále MD došlo k závěru, že problematika MÚK Dubeč jako celku je natolik neobvyklá, že ji je možné řešit pouze s použitím mimořádných odborných znalostí, a to jak z hlediska stavebního řešení infrastruktury pozemních komunikací, tak z hlediska zkušenosti s povolovacími procesy v rámci celé dálniční sítě ČR.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR