l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Proces EIA

19. 3. 2018

Proces EIA byl v minulosti veden dle zákona č.244/1992, tedy vydané Stanovisko nemělo časově omezenou platnost. Dokumentace EIA byla zpracována v 08/2001, Stanovisko MŽP bylo vydáno v 06/2003. V rámci procesu ověření tohoto stanoviska (závazné stanovisko k ověření souladu) rozhodlo MŽP v roce 2017 tak, že vydalo nesouhlasné stanovisko.

Proto musela být zahájena příprava nové Dokumentace EIA podle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Veřejné projednání dokumentace EIA bylo v listopadu 2017.
 
Závazné stanovisko posouzení vlivů provedení záměru na ŽP bylo vydáno 28.2.2018. Ministerstvo životního prostředí vydalo SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ k variantám navrženým v dokumentaci záměru na životní prostředí.
Předpoklad další přípravy - Územní rozhodnutí:

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracováním všech připomínek uvedených v Závazném stanovisku.

Zdůrazňuje se, že dokumentace DUR a další stupně projektové dokumentace pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly jsou a budou průběžně koordinovány se stavbou SOKP D0 511. Pracuje se tak jako v EIA se stejnými vstupy a daty, aby byla také dodržena podmínka společného zprovoznění obou staveb.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR