l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Podrobný geotechnický průzkum

30. 7. 2018
ŘSD ČR, Závod Praha zahajuje podrobný geotechnický průzkum na akci „I/12 Běchovice – Úvaly“.

Zadávací dokumentace podrobného geotechnického průzkumu zahrnuje průzkumné práce potřebné pro zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) pro silnici I/12 Běchovice – Úvaly.

Převážná část průzkumných vrtů bude prováděna pomocí pojízdných strojních souprav. V nepřístupných místech pro kolovou soupravu bude nutné použít soupravy na pásovém podvozku či přenosné ruční soupravy. Tyto místa byly vytipovány při terénní pochůzkách a jedná se celkově cca o 20 vrtů, které jsou navrženy ve velmi špatně přístupném terénu. Provedení vrtných prací se v těchto místech neobejde bez zřízení přístupových cest či terénních úprav pro příjezd a ustavení vrtné soupravy.

Zahájení prací je podmíněno zjištěním podzemních inženýrských sítí a písemnými smlouvami s vlastníky pozemků.
Výsledky realizovaných prací budou předány ve formě zprávy o průzkumu s přílohami. Jejich obsah a rozsah bude odpovídat etapě podrobného průzkumu. Trasa komunikace bude při zpracování výsledků geotechnického průzkumu rozdělena na úseky podle průběhu nivelety. Výsledky průzkumných prací budou zpracovány v komplexní závěrečné zprávě ve formě pasportů jednotlivých úseků trasy komunikace a stavebních objektů (mostů). Při zpracování výsledků průzkumu a jejich dokumentaci bude dodržena zásada maximální přehlednosti a názornosti s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků.


Zdroj: ŘSD
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR