l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Aktuální stav přípravy

16. 4. 2019

V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o vlivu na ŽP, které vydalo MŽP.

Jednalo se například o doplnění zemních valů ve vybraných úsecích. V současné době probíhá intenzívně inženýrská činnost, kde se k dokumentaci vyjadřují dotčené orgány stání správy a samospráv městských částí a obcí, které jsou v trase plánované přeložky. Po dokončení této činnosti bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí v předpokládaném termínu do konce května 2019.

Současně pokračuje geotechnický průzkum, který byl zahájen již v roce 2018. Výsledky průzkumu budou podkladem pro další stupně dokumentace.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR