l   Praha – Běchovice – Úvaly
28. 5. 2020

Silnice I/12 procházející městy východně od Prahy se má dočkat přeložení do nové trasy, a to konkrétně v úseku Běchovice–Úvaly.

21. 1. 2020

Stavba I/12 Běchovice–Úvaly stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Tento klíčový dokument, bez kterého nelze v přípravě plynule pokračovat, měl být původně…

Silnice I/12

Zpět
skrýt legendu

I/12 - Praha – Běchovice – Úvaly

Technická SPECIFIKACE

Celková délka stavby12 640 m
KategorieS 24,5/110
EkoduktyNejsou
Návrhová rychlost110 km/h
OdpočívkyNejsou
Počet mostů celkem23 
Počet mostů na vlastní sil. I/126
Počet mostů na ostatních komunikacích4
Počet nadjezdů13
Počet MÚK6
Protihlukové stěny8 o celkové délce 1120 m
Zemní valy24 o délce 7567 m
Šířkové uspořádáníS24,5
TunelyNejsou
Zemní práce - násyp1 510 000 m3
Zemní práce - výkop1 980 000 m3

POPIS ÚSEKU

Přeložka začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, která řeší propojení Štěrboholské radiály, části Pražského okruhu (stavba 510 Běchovice– Satalice) a  dále připravované stavby Pražského okruhu 511 Běchovice–D1.

Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče, terénním zářezem v klesání jižně od části Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4000 metrů dlouhým zářezem o hloubce 2,5–8,5 metru. Trasa se v zářezu stáčí jihovýchodně ke Kolodějím, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a  městskou část Praha-Újezd n. L. z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezda. Vedení trasy v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka dostává na úroveň stávajícího terénu.

Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice a  po krátkém, poměrně hlubokém zářezu, přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice. Delším mostním objektem přitom překonává potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem.
Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2–7 metrů do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá 400 metrů dlouhým a  2–6 metrů hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok.

Přeložka pak pokračuje v klesání až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi metr, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo tří metrů v délce 250 metrů. Přeložka končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 metrů před jejím křížením se silnicí III/10163 Tuklaty–Přišimasy.

Silnice I/12 ve své nové trase o celkové délce 12 640 metrů prochází územím hlavního města (44 % délky trasy) a Středočeským krajem (56 % délky trasy), resp. jeho dvěma okresy – Praha- -východ a Kolín. Silnice je navržena v kategorii S 24,5/100.

STAV PŘÍPRAVY

Na stavbu je dokončena dokumentace EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí podle nových pravidel. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravena i pro stavbu 511 silničního okruhu kolem Prahy, neboť obě dvě stavby spolu svébytně souvisí. Dokumentace EIA byla předložena na MŽP, které ji začátkem března 2018 odsouhlasilo.

V rámci přípravy je schválen čistopis DÚR a probíhá jeho projednání. Předpoklad podání žádosti o ÚR je v 07/2019. Byly podrobně vypořádávány požadavky obcí a městských částí. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 497 listů vlastnictví. V 08/2018 byl zahájen geotechnický průzkum, do konce roku 2018 provedena cca 1/3 objemu prací. Příprava stavby je koordinována s akcí D0 - stavba 511.

Novinky

Termín vydání územního rozhodnutí oddalují i připomínky obcí

28. 5. 2020
Silnice I/12 procházející městy východně od Prahy se má dočkat přeložení do nové trasy, a to konkrétně v úseku Běchovice–Úvaly.

Vydání územního rozhodnutí se odkládá

21. 1. 2020
Stavba I/12 Běchovice–Úvaly stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Tento klíčový dokument, bez kterého nelze v přípravě plynule pokračovat, měl být původně vydaný v minulém roce.

Územní řízení je přerušené

26. 11. 2019
Vydání územní rozhodnutí pro stavbu I/12 Běchovice–Úvaly se odkládá. Původně měl být tento dokument vydaný v roce 2019, ovšem územní řízení bylo přerušeno výzvou k doplnění podkladů.

ÚČEL STAVBY

základní informace
životní prostředí
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín).

Stavba silnice „I/12 Běchovice–Úvaly“ řeší vybudování kapacitního obchvatu pražských městských částí Běchovice, Újezd nad Lesy a města Úvaly. Stavba navazuje na stavbu Silničního okruhu kolem Prahy „D0 511 Běchovice–D1“, která je rovněž v přípravě. Investor předpokládá realizaci obou staveb najednou.

Realizací předmětné stavby dojde především k odstranění zdlouhavého průjezdu městskými částmi Praha-Běchovice, Újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň dojde k odklonění veškeré tranzitní, meziměstské a příměstské dopravy na novou kapacitní komunikaci.

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností zklidnění dopravy a změny navazující infrastruktury. Nová poloha silnice I/12 mimo zastavěné části umožňuje i realizaci prostorově náročnějšího čtyřpruhového, směrově děleného příčného uspořádání, které odpovídá stávajícím a předpokládaným dopravním zatížením a významu komunikace.

Kromě počátečního úseku Praha – Úvaly již byla v minulosti celá silnice přestavěna na kategorii S 11,5/80. Silnice I/12 dosahuje v úseku Úvaly – Kolín intenzitu dopravy mezi 8332 až 11 175 vozidly za den a význam komunikace bude dále narůstat. Úsek se vyznačuje vysokým koeficientem dopravní špičky, způsobeným vazbou středočeského regionu na denní dojížďku do území hl. m. Prahy. Vzhledem k hustotě dopravy je na úseku omezená možnost předjíždění, což snižuje jízdní komfort a vede v řadě případů k riskantním manévrům.

Další problémem dnešního stavu jsou křižovatky, které se často vyznačují nejednotným uspořádáním a rozdílnými parametry. To vyžaduje zvýšenou pozornost, zejména při odbočování vlevo. Po uvažované přestavbě sousedního úseku I/12 Běchovice – Úvaly na směrově rozdělený čtyřpruh tyto deficity ještě narostou. Proto představuje úsek Úvaly – Kolín ve stávajícím stavebním uspořádání zvýšené riziko v oblasti bezpečnosti provozu. V souladu s plánovaným rozvojem dopravní infrastruktury v řešeném území je proto navržena stavební úprava tohoto úseku, která řeší ucelený 29,52 km dlouhý úsek silnice I/12 s dílčími úseky v uspořádání 2+1. V místech, kde bude zachováno stávající uspořádání jízdních pruhů 1+1, dojde pouze k homogenizaci na kategorii S 11,5.

Stavba prochází nezastavěným územím. Dotčené území je převážně hospodářsky využívané. Převažuje zemědělská půda doplněná občasnými loukami, pastvinami a v blízkostech vodotečí lesními pozemky. Kvalita půdy se různí. V první a druhé třídě ochrany (zahrnující nejkvalitnější půdu daného území) se nachází zhruba jedna třetina zemědělské půdy dotčené záměrem. Obdobný stav je i u půdy lesní.

V dotčeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodních toků. Jedná se celkem o 22 prvků ÚSES z nichž polovina je na v území hl. m. Prahy a druhá polovina na území Středočeského kraje. Trasa přeložky protíná funkční migrační koridory. V blízkosti záměru (cca do 100 m) se nachází dvě přírodní památky, ostatní jsou ve vzdálenosti, kdy by neměly být záměrem přímo zasaženy. Záměr zasahuje do přírodního parku. V území se nacházejí registrované i ze zákona dané významné krajinné prvky (vodní tok, nivy a lesy). Obé jsou v trase přeložky. Lokalita NATURA 2000 nebude záměrem zasažena. V trase přeložky se nachází mimolesní zeleň různé kvality a stáří.

Trasa přeložky překonává 7 vodotečí: Říčanský potok, Rokytka, Výmola, Bezejmenná vodoteč od Třebohostic, Škvorecký potok, Přišimaský potok, meliorační přítok Tuklatského potoka a dále 5 občasných vodotečí nebo melioračních příkopů. Úpravami systému meliorací je dotčen i Běchovický potok. Téměř celá trasa je mimo záplavová území všech zmiňovaných vodotečí, vyjma spodních staveb mostních objektů.

Kvalita vody ve vodních tocích je poplatná blízkosti Prahy a okolních obcí a dle pravidelných měření na Rokytce, Říčanském potoce a Běchovickém potoce je zřejmé, že je dosahovány až IV a V (nejhorší třídy znečištění – zařazení je prováděno vždy podle nejhorší dosažené hodnoty u jedné ze sledovaných látek, většina sledovaných látek se pohybuje v třídách jakosti I. - III. které jsou vyhovující).

Podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny závazné imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. V části území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz. § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), koncentrace se pohybují v rozmezí 93 – 134 %. Tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy i mnoha dalších měst v ČR.
Z výpočtů pro stávající stav provedených v modelu ATEM vyplývá, že je možné očekávat v blízkosti zájmového území lokální překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní koncentrace částic PM10 (pouze v těsném prostoru napojení Štěrboholské spojky na SOKP – stavba 510, tudíž západně od území záměru) a překračování pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. Limity ostatních látek jsou v území plněny.

Výpočty i měření hluku prokázaly, že ve stávajícím stavu jsou v současné době při stávající I/12, při ul. Staroújezdská, Zaříčanská, Jirenská a V Lipách překračovány platné hygienické limitu.

Stavba se projeví téměř ve všech hodnocených složkách životního prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně.

Negativní vlivy realizace záměru se přesunou do trasy nové komunikace I/12 a jejího přímého okolí (vliv na akustickou situaci, znečištění ovzduší a podzemní vody). Dále se negativně projeví zvýšení intenzit provozu na stávajících komunikacích (projev zejména v akustické situaci), které se prakticky stávají přivaděči na novou komunikaci I/12.

Vzhledem k vedení trasy navržené komunikace mimo zastavěné území bylo možno opatřeními navrženými v rámci projektu pro územní rozhodnutí zajistit minimalizaci negativních vlivů na akceptovatelnou úroveň.

Nejvýznamnějším přínosem celého záměru je jednoznačně odvedení silniční dopravy ze stávající komunikace I/12, které prochází centry přilehlých obcí. Celkové průměrné snížení intenzit dopravy v těchto obcích o 66 % z toho snížení intenzit nákladních aut o 78 % se významně projeví primárně na zlepšení akustické zátěže při stávající I/12, zlepšení její bezpečnosti provozu a omezení negativních vlivů na objekty stojící podél komunikace (prach, vibrace apod.).

Vlivy na ostatní hodnocené složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky negativně neprojeví.

V rámci Dokumentace EIA, Posudku a následně ve Závazném stanovisku EIA je navržena série opatření, které budou součástí všech stupňů projektové dokumentace, či výstavby a provozu. Tím bude zajištěna minimalizace vlivu stavby na životní prostředí. Jedním z kompenzačních opatření je např. realizace výsadby cca 3-4 tisíc stromů a cca  4 000÷5 000 m2 keřových porostů.

Harmonogram výstavby

Harmonogram byl aktualizován k 26.11.2019.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy úseku I/12 Běchovice – Úvaly je 12,640 km a úseku Úvaly – Kolín 29 520 m.

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.
Stavba I/12 Běchovice – Úvaly
1  Dokumentace EIA (dle z.č. 244/1992 Sb.) 08/2001 
2  Schválení investičního záměru 06/2002 
3  Posudek dokumentace EIA 11/2002 
4  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 244/1992 Sb.) 06/2003 
5  Vydání územního rozhodnutí (nepravomocné) 12/2009 
6  Dokumentace EIA (dle z.č. 100/2001 Sb.) 04/2017 
7  Posudek dokumentace EIA 10/2017 
8  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 100/2001 Sb.) 02/2018 
9  Vydání územního rozhodnutí - pravomocné 2020 
10  Vydání stavebního povolení - pravomocné  2021 
11  Výběrové řízení na zhotovitele 2021 
12  Předpoklad zahájení stavby 2022 
13  Předpoklad uvedení do provozu 2025 

Stavba I/12 Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1

1  Souhlasné stanovisko MŽP 10/2018 
2  Schválení záměru projektu 02/2016 
3  Vydání územního rozhodnutí 2021 
4  Vydání stavebního povolení 2023 
5  Výběrové řízení na zhotovitele 2024 
6  Předpoklad zahájení stavby 2025 
7  Předpoklad uvedení do provozu 2027 
VYSVĚTLIVKY
EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí
DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení

historie

Začátek projektové přípravy stavby se datuje do 90.let 20. století. V téže době byla také trasa zanesena do ÚPD hl. města Prahy i dotčených měst a obcí.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy je 42,160 km.

Stavba se nachází na 34 katastrálních území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty, Rostoklaty, Nová Ves II, Český Brod, Přišimasy, Přistoupim, Kšely, Bylany u Č. Brodu, Hřiby, Chrášťany u Č. Brodu, Lipany u Vitiv, Chotouň, Třebovle, Vrbčany, Žabonosy, Plaňany, Blinka, Břežany, Velim, Chocenice u Břežan, Vítězov, Křečhoř, Nová Ves, Kutlíře, Kolín

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.

Přehled zpracované projektové přípravy:

 • Optimalizace návrhu trasy silnice I/12 v úseku Silniční okruh-Úvaly (Studie, zprac. Ing. Smíšek, 05/2001)
 • Přeložka silnice I/12 v úseku Praha (silniční okruh) - Úvaly (Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí - EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., zprac. Terplan, 08/2001)
 • Posudek Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb. (zprac. RNDr. Vyhnálek, EIA SERVIS s.r.o. 11/2002)
 • Stanovisko o hodnocení vlivů (vydalo MŽP, 06/2003)
 • I/12 R1-Úvaly, Ověřovací technická studie (zprac. PUDIS a.s., 01/2005)
 • I/12 R1-Úvaly, DÚR (zprac. PUDIS a.s., 10/2007)
 • Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ÚR) 9.1.2008
 • Vydání nepravomocného ÚR 22.12.2009
 • Přerušení územního řízení 25.5.2011
 • I/12 Běchovice-Úvaly, DÚR – poslední aktualizace (zprac. PUDIS a.s., 12/2018)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Dokumentace EIA (zprac. Ing. Kuk - PUDIS a.s., 04/2017)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Posudek (zprac. RNDr. Vacek, CSc. 09/2017 – zatím nezveřejněn)
 • Závazné stanovisko EIA – Souhlasné závazné stanovisko vydáno v 02/2018
Průběžně probíhající inženýrská činnost, jednání se zástupci stavbou dotčených MČ Prahy a obcí, aktualizace podkladů a průzkumů, zapracovávání požadavků vzešlých z projednání

Významné změny, ke kterým došlo v průběhu zpracování DÚR (12/2015):

 • Změna názvu stavby na „I/12 Běchovice – Úvaly“
 • Návrhová kategorie hl. trasy přeložky sil. I/12 na S24,5/100 místo S24,5/80
 • Doplnění zemních valů a PHS, úprava nivelety
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR