l   Praha – Běchovice – Úvaly
4. 6. 2019

Dne 3. 6. 2019 byla na MÚČ Praha 21 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/12 Běchovice –Úvaly.

16. 4. 2019

V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o…

Silnice I/12

Zpět
skrýt legendu

I/12 - Praha – Běchovice – Úvaly

Technická SPECIFIKACE

Celková délka stavby12 640 m
KategorieS 24,5/110
EkoduktyNejsou
Návrhová rychlost110 km/h
OdpočívkyNejsou
Počet mostů celkem23 
Počet mostů na vlastní sil. I/126
Počet mostů na ostatních komunikacích4
Počet nadjezdů13
Počet MÚK6
Protihlukové stěny8 o celkové délce 1120 m
Zemní valy24 o délce 7567 m
Šířkové uspořádáníS24,5
TunelyNejsou
Zemní práce - násyp1 510 000 m3
Zemní práce - výkop1 980 000 m3

POPIS ÚSEKU

Přeložka začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, která řeší propojení Štěrboholské radiály, části Pražského okruhu (stavba 510 Běchovice– Satalice) a  dále připravované stavby Pražského okruhu 511 Běchovice–D1.

Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče, terénním zářezem v klesání jižně od části Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4000 metrů dlouhým zářezem o hloubce 2,5–8,5 metru. Trasa se v zářezu stáčí jihovýchodně ke Kolodějím, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a  městskou část Praha-Újezd n. L. z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezda. Vedení trasy v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka dostává na úroveň stávajícího terénu.

Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice a  po krátkém, poměrně hlubokém zářezu, přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice. Delším mostním objektem přitom překonává potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem.
Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2–7 metrů do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá 400 metrů dlouhým a  2–6 metrů hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok.

Přeložka pak pokračuje v klesání až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi metr, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo tří metrů v délce 250 metrů. Přeložka končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 metrů před jejím křížením se silnicí III/10163 Tuklaty–Přišimasy.

Silnice I/12 ve své nové trase o celkové délce 12 640 metrů prochází územím hlavního města (44 % délky trasy) a Středočeským krajem (56 % délky trasy), resp. jeho dvěma okresy – Praha- -východ a Kolín. Silnice je navržena v kategorii S 24,5/100.

STAV PŘÍPRAVY

Na stavbu je dokončena dokumentace EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí podle nových pravidel. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravena i pro stavbu 511 silničního okruhu kolem Prahy, neboť obě dvě stavby spolu svébytně souvisí. Dokumentace EIA byla předložena na MŽP, které ji začátkem března 2018 odsouhlasilo.

V rámci přípravy je schválen čistopis DÚR a probíhá jeho projednání. Předpoklad podání žádosti o ÚR je v 07/2019. Byly podrobně vypořádávány požadavky obcí a městských částí. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 497 listů vlastnictví. V 08/2018 byl zahájen geotechnický průzkum, do konce roku 2018 provedena cca 1/3 objemu prací. Příprava stavby je koordinována s akcí D0 - stavba 511.

Novinky

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

4. 6. 2019
Dne 3. 6. 2019 byla na MÚČ Praha 21 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/12 Běchovice –Úvaly.

Aktuální stav přípravy

16. 4. 2019
V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o vlivu na ŽP, které vydalo MŽP.

Stavba spojky dostala dotaci

18. 10. 2018
Hostivařská komunikace odvede tranzit, pomůže také dopravě za východní hranicí Prahy.

ÚČEL STAVBY

základní informace
životní prostředí
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín).

Stavba silnice „I/12 Běchovice–Úvaly“ řeší vybudování kapacitního obchvatu pražských městských částí Běchovice, Újezd nad Lesy a města Úvaly. Stavba navazuje na stavbu Silničního okruhu kolem Prahy „D0 511 Běchovice–D1“, která je rovněž v přípravě. Investor předpokládá realizaci obou staveb najednou.

Realizací předmětné stavby dojde především k odstranění zdlouhavého průjezdu městskými částmi Praha-Běchovice, Újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň dojde k odklonění veškeré tranzitní, meziměstské a příměstské dopravy na novou kapacitní komunikaci.

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností zklidnění dopravy a změny navazující infrastruktury. Nová poloha silnice I/12 mimo zastavěné části umožňuje i realizaci prostorově náročnějšího čtyřpruhového, směrově děleného příčného uspořádání, které odpovídá stávajícím a předpokládaným dopravním zatížením a významu komunikace.

Kromě počátečního úseku Praha – Úvaly již byla v minulosti celá silnice přestavěna na kategorii S 11,5/80. Silnice I/12 dosahuje v úseku Úvaly – Kolín intenzitu dopravy mezi 8332 až 11 175 vozidly za den a význam komunikace bude dále narůstat. Úsek se vyznačuje vysokým koeficientem dopravní špičky, způsobeným vazbou středočeského regionu na denní dojížďku do území hl. m. Prahy. Vzhledem k hustotě dopravy je na úseku omezená možnost předjíždění, což snižuje jízdní komfort a vede v řadě případů k riskantním manévrům.

Další problémem dnešního stavu jsou křižovatky, které se často vyznačují nejednotným uspořádáním a rozdílnými parametry. To vyžaduje zvýšenou pozornost, zejména při odbočování vlevo. Po uvažované přestavbě sousedního úseku I/12 Běchovice – Úvaly na směrově rozdělený čtyřpruh tyto deficity ještě narostou. Proto představuje úsek Úvaly – Kolín ve stávajícím stavebním uspořádání zvýšené riziko v oblasti bezpečnosti provozu. V souladu s plánovaným rozvojem dopravní infrastruktury v řešeném území je proto navržena stavební úprava tohoto úseku, která řeší ucelený 29,52 km dlouhý úsek silnice I/12 s dílčími úseky v uspořádání 2+1. V místech, kde bude zachováno stávající uspořádání jízdních pruhů 1+1, dojde pouze k homogenizaci na kategorii S 11,5.

Stavba prochází nezastavěným územím. Dotčené území je převážně hospodářsky využívané. Převažuje zemědělská půda doplněná občasnými loukami, pastvinami a v blízkostech vodotečí lesními pozemky. Kvalita půdy se různí. V první a druhé třídě ochrany (zahrnující nejkvalitnější půdu daného území) se nachází zhruba jedna třetina zemědělské půdy dotčené záměrem. Obdobný stav je i u půdy lesní.

V dotčeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodních toků. Jedná se celkem o 22 prvků ÚSES z nichž polovina je na v území hl. m. Prahy a druhá polovina na území Středočeského kraje. Trasa přeložky protíná funkční migrační koridory. V blízkosti záměru (cca do 100 m) se nachází dvě přírodní památky, ostatní jsou ve vzdálenosti, kdy by neměly být záměrem přímo zasaženy. Záměr zasahuje do přírodního parku. V území se nacházejí registrované i ze zákona dané významné krajinné prvky (vodní tok, nivy a lesy). Obé jsou v trase přeložky. Lokalita NATURA 2000 nebude záměrem zasažena. V trase přeložky se nachází mimolesní zeleň různé kvality a stáří.

Trasa přeložky překonává 7 vodotečí: Říčanský potok, Rokytka, Výmola, Bezejmenná vodoteč od Třebohostic, Škvorecký potok, Přišimaský potok, meliorační přítok Tuklatského potoka a dále 5 občasných vodotečí nebo melioračních příkopů. Úpravami systému meliorací je dotčen i Běchovický potok. Téměř celá trasa je mimo záplavová území všech zmiňovaných vodotečí, vyjma spodních staveb mostních objektů.

Kvalita vody ve vodních tocích je poplatná blízkosti Prahy a okolních obcí a dle pravidelných měření na Rokytce, Říčanském potoce a Běchovickém potoce je zřejmé, že je dosahovány až IV a V (nejhorší třídy znečištění – zařazení je prováděno vždy podle nejhorší dosažené hodnoty u jedné ze sledovaných látek, většina sledovaných látek se pohybuje v třídách jakosti I. - III. které jsou vyhovující).

Podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny závazné imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. V části území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz. § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), koncentrace se pohybují v rozmezí 93 – 134 %. Tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy i mnoha dalších měst v ČR.
Z výpočtů pro stávající stav provedených v modelu ATEM vyplývá, že je možné očekávat v blízkosti zájmového území lokální překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní koncentrace částic PM10 (pouze v těsném prostoru napojení Štěrboholské spojky na SOKP – stavba 510, tudíž západně od území záměru) a překračování pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. Limity ostatních látek jsou v území plněny.

Výpočty i měření hluku prokázaly, že ve stávajícím stavu jsou v současné době při stávající I/12, při ul. Staroújezdská, Zaříčanská, Jirenská a V Lipách překračovány platné hygienické limitu.

Stavba se projeví téměř ve všech hodnocených složkách životního prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně.

Negativní vlivy realizace záměru se přesunou do trasy nové komunikace I/12 a jejího přímého okolí (vliv na akustickou situaci, znečištění ovzduší a podzemní vody). Dále se negativně projeví zvýšení intenzit provozu na stávajících komunikacích (projev zejména v akustické situaci), které se prakticky stávají přivaděči na novou komunikaci I/12.

Vzhledem k vedení trasy navržené komunikace mimo zastavěné území bylo možno opatřeními navrženými v rámci projektu pro územní rozhodnutí zajistit minimalizaci negativních vlivů na akceptovatelnou úroveň.

Nejvýznamnějším přínosem celého záměru je jednoznačně odvedení silniční dopravy ze stávající komunikace I/12, které prochází centry přilehlých obcí. Celkové průměrné snížení intenzit dopravy v těchto obcích o 66 % z toho snížení intenzit nákladních aut o 78 % se významně projeví primárně na zlepšení akustické zátěže při stávající I/12, zlepšení její bezpečnosti provozu a omezení negativních vlivů na objekty stojící podél komunikace (prach, vibrace apod.).

Vlivy na ostatní hodnocené složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky negativně neprojeví.

V rámci Dokumentace EIA, Posudku a následně ve Závazném stanovisku EIA je navržena série opatření, které budou součástí všech stupňů projektové dokumentace, či výstavby a provozu. Tím bude zajištěna minimalizace vlivu stavby na životní prostředí. Jedním z kompenzačních opatření je např. realizace výsadby cca 3-4 tisíc stromů a cca  4 000÷5 000 m2 keřových porostů.

Harmonogram výstavby

Harmonogram byl aktualizován k 09.09.2019.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy úseku I/12 Běchovice – Úvaly je 12,640 km a úseku Úvaly – Kolín 29 520 m.

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.
Stavba I/12 Běchovice – Úvaly
1  Dokumentace EIA (dle z.č. 244/1992 Sb.) 08/2001 
2  Schválení investičního záměru 06/2002 
3  Posudek dokumentace EIA 11/2002 
4  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 244/1992 Sb.) 06/2003 
5  Vydání územního rozhodnutí (nepravomocné, územní řízení trvá) 12/2009 
6  Dokumentace EIA (dle z.č. 100/2001 Sb.) 04/2017 
7  Posudek dokumentace EIA 10/2017 
8  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 100/2001 Sb.) 12/2017-01/2018 
9  Vydání územního rozhodnutí - pravomocné (vazba na řádek 5) 2019 
10  Vydání stavebního povolení - pravomocné  2020 
11  Výběrové řízení na zhotovitele 2021 
12  Předpoklad zahájení stavby 2022 
13  Předpoklad uvedení do provozu 2024 

Stavba I/12 Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1

1  Souhlasné stanovisko MŽP 10/2018 
2  Schválení záměru projektu 02/2016 
3  Vydání územního rozhodnutí 2021 
4  Vydání stavebního povolení 2023 
5  Výběrové řízení na zhotovitele 2024 
6  Předpoklad zahájení stavby 2025 
7  Předpoklad uvedení do provozu 2027 
VYSVĚTLIVKY
EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí
DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení

historie

Začátek projektové přípravy stavby se datuje do 90.let 20. století. V téže době byla také trasa zanesena do ÚPD hl. města Prahy i dotčených měst a obcí.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy je 42,160 km.

Stavba se nachází na 34 katastrálních území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty, Rostoklaty, Nová Ves II, Český Brod, Přišimasy, Přistoupim, Kšely, Bylany u Č. Brodu, Hřiby, Chrášťany u Č. Brodu, Lipany u Vitiv, Chotouň, Třebovle, Vrbčany, Žabonosy, Plaňany, Blinka, Břežany, Velim, Chocenice u Břežan, Vítězov, Křečhoř, Nová Ves, Kutlíře, Kolín

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.

Přehled zpracované projektové přípravy:

 • Optimalizace návrhu trasy silnice I/12 v úseku Silniční okruh-Úvaly (Studie, zprac. Ing. Smíšek, 05/2001)
 • Přeložka silnice I/12 v úseku Praha (silniční okruh) - Úvaly (Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí - EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., zprac. Terplan, 08/2001)
 • Posudek Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb. (zprac. RNDr. Vyhnálek, EIA SERVIS s.r.o. 11/2002)
 • Stanovisko o hodnocení vlivů (vydalo MŽP, 06/2003)
 • I/12 R1-Úvaly, Ověřovací technická studie (zprac. PUDIS a.s., 01/2005)
 • I/12 R1-Úvaly, DÚR (zprac. PUDIS a.s., 10/2007)
 • Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ÚR) 9.1.2008
 • Vydání nepravomocného ÚR 22.12.2009
 • Přerušení územního řízení 25.5.2011
 • I/12 Běchovice-Úvaly, DÚR – poslední aktualizace (zprac. PUDIS a.s., 12/2018)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Dokumentace EIA (zprac. Ing. Kuk - PUDIS a.s., 04/2017)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Posudek (zprac. RNDr. Vacek, CSc. 09/2017 – zatím nezveřejněn)
 • Závazné stanovisko EIA – Souhlasné závazné stanovisko vydáno v 02/2018
Průběžně probíhající inženýrská činnost, jednání se zástupci stavbou dotčených MČ Prahy a obcí, aktualizace podkladů a průzkumů, zapracovávání požadavků vzešlých z projednání

Významné změny, ke kterým došlo v průběhu zpracování DÚR (12/2015):

 • Změna názvu stavby na „I/12 Běchovice – Úvaly“
 • Návrhová kategorie hl. trasy přeložky sil. I/12 na S24,5/100 místo S24,5/80
 • Doplnění zemních valů a PHS, úprava nivelety
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR