l   Praha – Běchovice – Úvaly
16. 4. 2019

V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o…

18. 10. 2018

Hostivařská komunikace odvede tranzit, pomůže také dopravě za východní hranicí Prahy.

Silnice I/12

Zpět
skrýt legendu

I/12 - Praha – Běchovice – Úvaly

TECHNICKA SPECIFIKACE

Celková délka stavby12 601 m
KategorieS 24,5/100
EkoduktyNejsou
Návrhová rychlost100 km/h
OdpočívkyNejsou
Počet mostů celkem23 
Počet mostů na vlastní sil. I/126
Počet mostů na ostatních komunikacích4
Počet nadjezdů13
Počet MÚK6
Protihlukové stěny3 o celkové délce 349 m
Zemní valy5 o délce 2 597 m
Šířkové uspořádáníS24,5
TunelyNejsou
Zemní práce - násyp841 976 m3
Zemní práce - výkop1 651 732 m3

POPIS ÚSEKU

Přeložka začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, která řeší propojení Štěrboholské radiály, části Pražského okruhu (stavba 510 Běchovice– Satalice) a  dále připravované stavby Pražského okruhu 511 Běchovice–D1.

Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče, terénním zářezem v klesání jižně od části Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4000 metrů dlouhým zářezem o hloubce 2,5–8,5 metru. Trasa se v zářezu stáčí jihovýchodně ke Kolodějím, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a  městskou část Praha-Újezd n. L. z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezda. Vedení trasy v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka dostává na úroveň stávajícího terénu.

Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice a  po krátkém, poměrně hlubokém zářezu, přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice. Delším mostním objektem přitom překonává potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem.
Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2–7 metrů do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá 400 metrů dlouhým a  2–6 metrů hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok.

Přeložka pak pokračuje v klesání až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi metr, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo tří metrů v délce 250 metrů. Přeložka končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 metrů před jejím křížením se silnicí III/10163 Tuklaty–Přišimasy.

Silnice I/12 ve své nové trase o  celkové délce 12 601 metrů prochází územím hlavního města (44 % délky trasy) a Středočeským krajem (56 % délky trasy), resp. jeho dvěma okresy – Praha- -východ a Kolín. Silnice je navržena v kategorii S 24,5/100.

STAV PŘÍPRAVY

Na stavbyu je dokončena dokumentace EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí podle nových pravidel. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravena i pro stavbu 511 silničního okruhu kolem Prahy, neboť obě dvě stavby spolu svébytně souvisí. Dokumentace EIA byla předložena na MŽP, které ji začátkem března 2018 odsouhlasilo.

V rámci další přípravy stavby se doplňuje a projednává dokumentace pro územní rozhodnutí. Jsou velmi podrobně vypořádávány požadavky obcí a městských částí. Opakovaně bylo požádáno o prodloužení termínu pro doplnění podkladů územního řízení. V rámci majetkoprávné přípravy bude nutné vypořádat 497 listů vlastnictví. V 08/2018 byl zahájen geotechnický průzkum.

Novinky

Aktuální stav přípravy

16. 4. 2019
V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o vlivu na ŽP, které vydalo MŽP.

Stavba spojky dostala dotaci

18. 10. 2018
Hostivařská komunikace odvede tranzit, pomůže také dopravě za východní hranicí Prahy.

Křižovatku u Českého Brodu čekají velké změny

6. 10. 2018
Řidiči by se mohli dočkat bezpečnější křižovatky u Českého Brodu. Předcházet tomu ale bude série opatření. Vyplývá to z jednání projektanta, zástupců města i Ředitelství silnic a dálnic, i po jednání s dopravním inspektorátem.

ÚČEL STAVBY

základní informace
dopravní informace
životní prostředí
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín).
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín).

Stavba se nachází na 10 katastrálních území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty.

Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.

V začátku úpravy se stavba napojuje na Pražský okruh, stavbu 511.
Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 zářezem v klesání jižně od městské části P. Běchovice zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a souběžnou občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic, severně od přírodní památky Lítožnice. Dále trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje cca 4,0 km dlouhým zářezem o hloubce 2,5-8,5 m. Tato část trasy v zářezu se stáčí jihovýchodně ke katastrálnímu území Koloděj, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a městskou část Praha-Újezd n. Lesy z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezd n. Lesy, aby se za její hranicí, která vymezuje i území hlavního města Prahy dostala na úroveň stávajícího terénu. Trasa přeložky v míjí ze severu obec Květnice a po krátkém poměrně hlubokém zářezu přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice delším mostním objektem potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem.
Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje stoupání cca 1,0 km dlouhým úsekem v zářezu hl. 2-7 m do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrt. Na katastru Úval, jižně pod částí Radlická čtvrt, klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá zářezem hl. 2-6 m o délce cca 0,4 km. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok. Přeložka pak pokračuje v klesání až do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky cca 1 m, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo 3 m v délce 250 m.

Přeložka končí napojením na stáv. silnici I/12 necelých 200 m před jejím křížením se silnicí III/10163 Tuklaty-Přišimasy, kde plynule přechází do stávající směrově nerozdělené sinice I/12.

Celková délka přeložky je 12,601 km. Návrhová kategorie hl. trasy je S24,5/100 (čtyřpruhová směrově rozdělené komunikace). Součástí stavby je mimo jiné 6 MÚK a 23 mostních objektů.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Základní parametry:

Kategorie = čtyřpruhová směrově rozdělení silnice
Třída = I. třída
Návrhová kategorie = S24,5/100
Návrhová rychlost vn = 100 km/h
Směrodatná rychlost vs = 100 km/h
Délka komunikace hl. trasy = 12 601 m
Maximální (minimální) podélný sklon = 2,7 % (0,5 %)
Délky úprav ostatních komunikací (II., III. třídy, místní komunikace) = 5 639 m
Délky úprav ostatních komunikací (přístupové a polní cesty) = 8 532 m
Celková délka provizorních komunikací  = 496 m 
Druhy a počty křižovatek = 6 x MÚK, 4x okružní křižovatka (z toho 3 součástí MÚK, 1 samostatně)
Celková délka křižovatkových větví = 4 994 m
Velké mostní objekty = na hl. trase celkem 6 mostních SO, ostatních mostních SO celkem 17

Přehled MÚK: 

MÚK Dubeč (Pražský okruh, stavba 511).
Pražský orkuh, Štěrboholská radiála, není součástí stavby. 

MÚK, které jsou součástí předmětné stavby/(X) = číslo MÚK z EIA:

MÚK Běchovice km 2,495 sil. III/0126 (P. Běchovice - P. Koloděje)
MÚK Koloděje km 3,808 sil. III/33310 (P. Újezd n. L. - P. Koloděje)
MÚK Újezd n. Lesy km 5,155 sil. III/33313 (P. Újezd n. L. - Sibřina)
MÚK Květnice km 6,775 sil. III/01212 (P. Újezd n. L. - Květnice)
MÚK Škvorec km 10,192 sil. II/101 (Úvaly - Škvorec)
MÚK Tuklaty km 11,919 a 12,075 sil. I/12 (Praha - Kolín), výhledově II/101 (není součástí stavby)

Přeložka silnice I/12 do nové polohy a nového příčného uspořádání významně odlehčí stávající dopravně přetížené silnici I/12, procházející intravilánem městských částí a obcí. Stávající silnice se tak může stát komunikací nižší třídy obsluhující území ve své podstatné části s obchodní, obytnou a komerční funkcí. Dojde tedy ke zkvalitnění obytné a obchodně společenské funkce dotčeného území. Veškerá tranzitní a dálková doprava jak nákladních tak i osobních vozidel bude převedena na novou komunikaci. Výstavbou dojde k úspoře času a jízdních nákladů jejích uživatelů, ke zvýšení bezpečnosti a tudíž snížení nehodovosti, snížení vlivu na ŽP (hluk, emise). Dále dojde s hlediska dopravního ke zvýšení plynulosti dopravy a odvedení dopravy z přilehlých obytných zón MČ a obcí.

Stavba, jak hl. trasou, tak přeložkami ostatních silnic, křižuje následující značené cyklotrasy:

Páteřní cyklotrasy (I. třída):
 • A50 (tzv. Pražské kolo), v systému celostátního značení 8100 v úseku Újezd n. Lesy – Koloděje. Trasa je v daném úseku vedena po stezce společné pro pěší, fyzicky oddělené od přeložky sil. III/33310.
Hlavní cyklotrasy (II. třída):
 • A440 v úseku Běchovice – „Tábor“. Trasa vedena po účelové komunikace.
 • 8207 v úseku sídliště Rohožník – Květnice (Na Ladech) – Dobročovice. Trasa je vedena po přístupové cestě.
 
Dále přeložka kříží neznačenou avšak využívanou cyklostezku v úseku Újezd n. Lesy – Sibřina. Trasa je v daném úseku vedena po stezce společné pro pěší fyzicky oddělené od komunikace sil. III/33313.
Z pohledu pěších tras se v řešeném území nachází dva systémy, které se částečně překrývají:
 • Trasy zajišťující běžně pěší vazby, propojující jednotl. obytné zóny (MČ, obce), zpřístupňující zastávky MHD a rekreační zázemí oblasti.
 • Značené turistické trasy.
Dopravní zatížení:

Obousměrné intenzity automobilové dopravy (voz/den) - přeložka I/12, stav 2025 se záměrem
Úsek

Rok 2025 s realizací

OA

NA

Celkem

MÚK Dubeč

 

33 530

3 870

37 400

MÚK Běchovice

31 490

3 610

35 100

MÚK Koloděje

27 620

3 580

31 200

MÚK Újezd nad Lesy

21 080

3 420

24 500

MÚK Květnice

16 400

3 300

19 700

MÚK Škvorec

14 250

3 250

17 500

MÚK TuklatyÚsek

Rok 2025 se záměrem

Rok 2025 bez záměru

OA

NA

Celkem

OA

NA

Celkem

s přeložkou

bez přeložky

SOKP 510

9460

640

10100

27480

1720

29200

Do Říčan

Do Říčan

9700

600

10300

20830

1670

22500

Ml. Běchovic

Ml. Běchovic

7620

280

7900

25150

1450

26600

Do Panenek

Do Panenek

6500

200

6700

16260

940

17200

Staroújezdská

Zaříčanská

3020

80

3100

14490

910

15400

Rohožnická

Na Ladech

6880

120

7000

14280

920

15200

Jirenská

Jirenská

3170

130

3300

11480

1320

12800

Dobročovická

Škvorecká

1600

100

1700

13030

1 470

14500

MUK Tuklaty

Stavba prochází nezastavěným územím. Dotčené území je převážně hospodářsky využívané. Převažuje zemědělská půda doplněná občasnými loukami, pastvinami a v blízkostech vodotečí lesními pozemky. Kvalita půdy se různí. V první a druhé třídě ochrany (zahrnující nejkvalitnější půdu daného území) se nachází zhruba jedna třetina zemědělské půdy dotčené záměrem. Obdobný stav je i u půdy lesní.

V dotčeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability vedené převážně podél vodních toků. Jedná se celkem o 22 prvků ÚSES z nichž polovina je na v území hl. m. Prahy a druhá polovina na území Středočeského kraje. Trasa přeložky protíná funkční migrační koridory. V blízkosti záměru (cca do 100 m) se nachází dvě přírodní památky, ostatní jsou ve vzdálenosti, kdy by neměly být záměrem přímo zasaženy. Záměr zasahuje do přírodního parku. V území se nacházejí registrované i ze zákona dané významné krajinné prvky (vodní tok, nivy a lesy). Obé jsou v trase přeložky. Lokalita NATURA 2000 nebude záměrem zasažena. V trase přeložky se nachází mimolesní zeleň různé kvality a stáří.

Trasa přeložky překonává 7 vodotečí: Říčanský potok, Rokytka, Výmola, Bezejmenná vodoteč od Třebohostic, Škvorecký potok, Přišimaský potok, meliorační přítok Tuklatského potoka a dále 5 občasných vodotečí nebo melioračních příkopů. Úpravami systému meliorací je dotčen i Běchovický potok. Téměř celá trasa je mimo záplavová území všech zmiňovaných vodotečí, vyjma spodních staveb mostních objektů.

Kvalita vody ve vodních tocích je poplatná blízkosti Prahy a okolních obcí a dle pravidelných měření na Rokytce, Říčanském potoce a Běchovickém potoce je zřejmé, že je dosahovány až IV a V (nejhorší třídy znečištění – zařazení je prováděno vždy podle nejhorší dosažené hodnoty u jedné ze sledovaných látek, většina sledovaných látek se pohybuje v třídách jakosti I. - III. které jsou vyhovující).

Podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny závazné imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. V části území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz. § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), koncentrace se pohybují v rozmezí 93 – 134 %. Tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy i mnoha dalších měst v ČR.
Z výpočtů pro stávající stav provedených v modelu ATEM vyplývá, že je možné očekávat v blízkosti zájmového území lokální překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní koncentrace částic PM10 (pouze v těsném prostoru napojení Štěrboholské spojky na SOKP – stavba 510, tudíž západně od území záměru) a překračování pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. Limity ostatních látek jsou v území plněny.

Výpočty i měření hluku prokázaly, že ve stávajícím stavu jsou v současné době při stávající I/12, při ul. Staroújezdská, Zaříčanská, Jirenská a V Lipách překračovány platné hygienické limitu.

Stavba se projeví téměř ve všech hodnocených složkách životního prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně.

Negativní vlivy realizace záměru se přesunou do trasy nové komunikace I/12 a jejího přímého okolí (vliv na akustickou situaci, znečištění ovzduší a podzemní vody). Dále se negativně projeví zvýšení intenzit provozu na stávajících komunikacích (projev zejména v akustické situaci), které se prakticky stávají přivaděči na novou komunikaci I/12.

Vzhledem k vedení trasy navržené komunikace mimo zastavěné území bylo možno opatřeními navrženými v rámci projektu pro územní rozhodnutí zajistit minimalizaci negativních vlivů na akceptovatelnou úroveň.

Nejvýznamnějším přínosem celého záměru je jednoznačně odvedení silniční dopravy ze stávající komunikace I/12, které prochází centry přilehlých obcí. Celkové průměrné snížení intenzit dopravy v těchto obcích o 66 % z toho snížení intenzit nákladních aut o 78 % se významně projeví primárně na zlepšení akustické zátěže při stávající I/12, zlepšení její bezpečnosti provozu a omezení negativních vlivů na objekty stojící podél komunikace (prach, vibrace apod.).

Vlivy na ostatní hodnocené složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky negativně neprojeví.

V rámci Dokumentace EIA, Posudku a následně ve Závazném stanovisku EIA je navržena série opatření, které budou součástí všech stupňů projektové dokumentace, či výstavby a provozu. Tím bude zajištěna minimalizace vlivu stavby na životní prostředí. Jedním z kompenzačních opatření je např. realizace výsadby cca 3-4 tisíc stromů a cca  4 000÷5 000 m2 keřových porostů.

Harmonogram výstavby

Harmonogram byl aktualizován k 23.11.2017.
Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy je 12,601 km.
Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.
I/12 - HMG
1  Dokumentace EIA 03/2018 
2  Schválení investičního záměru 06/2002 
3  Posudek dokumentace EIA 03/2018 
4  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 244/1992 Sb.) 06/2003 
5  Vydání územního rozhodnutí (nepravomocné, územní řízení trvá) 2019 
6  Dokumentace EIA (dle z.č. 100/2001 Sb.) 03/2018 
7  Posudek dokumentace EIA 03/2018 
8  Souhlasné stanovisko MŽP (dle z.č. 100/2001 Sb.) 12/2017-01/2018 
9  Aktualizace DÚR 2018 
10  Vydání územního rozhodnutí - pravomocné (vazba na řádek 5) 2019 
11  DSP 2019 
12  Vydání stavebního povolení - pravomocné  2020 
13  PDPS 2020 
14  Výběrové řízení na zhotovitele 2021 
15  Předpoklad zahájení stavby 2021 
16  Předpoklad uvedení do provozu 2025 
VYSVĚTLIVKY
EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí
DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení

historie

Začátek projektové přípravy stavby se datuje do 90.let 20. století. V téže době byla také trasa zanesena do ÚPD hl. města Prahy i dotčených měst a obcí.

Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). Celková délka hl. trasy je 12,601 km.

Stavba se nachází na 10 katastrálních území:
Dubeč (633330), Běchovice (601527), Koloděje (668508), Újezd n. Lesy (773778), Sibřina (747769), Květnice (747751), Dobročovice (627313), Škvorec (762733), Úvaly (775738), Tuklaty (771422).
Stavba je v souladu s Územním plánem SÚ hl. města Prahy, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s Územně plánovací dokumentací dotčených měst a obcí.

Přehled zpracované projektové přípravy:

 • Optimalizace návrhu trasy silnice I/12 v úseku Silniční okruh-Úvaly (Studie, zprac. Ing. Smíšek, 05/2001)
 • Přeložka silnice I/12 v úseku Praha (silniční okruh) - Úvaly (Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí - EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., zprac. Terplan, 08/2001)
 • Posudek Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb. (zprac. RNDr. Vyhnálek, EIA SERVIS s.r.o. 11/2002)
 • Stanovisko o hodnocení vlivů (vydalo MŽP, 06/2003)
 • I/12 R1-Úvaly, Ověřovací technická studie (zprac. PUDIS a.s., 01/2005)
 • I/12 R1-Úvaly, DÚR (zprac. PUDIS a.s., 10/2007)
 • Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ÚR) 9.1.2008
 • Vydání nepravomocného ÚR 22.12.2009
 • Přerušení územního řízení 25.5.2011
 • I/12 Běchovice-Úvaly, DÚR – poslední aktualizace (zprac. PUDIS a.s., 12/2015)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Dokumentace EIA (zprac. Ing. Kuk - PUDIS a.s., 04/2017)
 • I/12 Běchovice-Úvaly, Posudek (zprac. RNDr. Vacek, CSc. 09/2017 – zatím nezveřejněn)
 • Závazné stanovisko EIA – předpokládaný termín 11/2017
Průběžně probíhající inženýrská činnost, jednání se zástupci stavbou dotčených MČ Prahy a obcí, aktualizace podkladů a průzkumů, zapracovávání požadavků vzešlých z projednání

Významné změny, ke kterým došlo v průběhu zpracování DÚR (12/2015):

 • Změna názvu stavby na „I/12 Běchovice – Úvaly“
 • Návrhová kategorie hl. trasy přeložky sil. I/12 na S24,5/100 místo S24,5/80
 • Doplnění zemních valů a PHS, úprava nivelety
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR